|   | 
NNSA DRAUDIMO BROKERIAI » Informacija klientui

Gerbiamas kliente,

 

vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi ir LR Draudimo Priežiūros Komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69 privalomai teikiame Jums šią informaciją:

 

Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas – UADBB „NNSA“, įmonės kodas 135564969, buveinės adresas: V.Putvinskio g. 30-6 , 44211, Kaunas.

 

Registras, kuriame registruotas nepriklausomas draudimo tarpininkas - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, www.registrucentras.lt

 

Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas - Lietuvos banko tinklalapis www.lb.lt.

 

Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis - UADBB „NNSA“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių.Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „NNSA“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių.

 

Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos - Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos ir/ar žalos atlyginimo galima pateikti tiesiogiai UADBB „NNSA“, draudimo bendrovei, kurioje mes apsidraudę savo civilinę atsakomybę, Lietuvos bankui, Draudimo brokerių rūmams bei teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros - Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo sutartyje.

 

Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros - Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs trečiasis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų Lietuvos bankas. Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banką, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą. Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į Lietuvos banką.

 

Konsultavimo pobūdis - UADBB „NNSA“ konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu. UADBB „NNSA“ konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu. Klientas turi teisę reikalauti UADBB „NNSA“ pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais mes galime bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiaujame.

 

Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas - Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

 

Draudimo sutartims taikoma teisė - Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „NNSA“, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

Nuorašai (dublikatai) - Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

 

Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai - UADBB „NNSA“ konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

 

Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, UADBB „NNSA“ nustato ir nurodo, remdamasi visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi jis klientui duoda vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.